top of page

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.glutenfreejourneys.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Gluten-free journeys. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gluten-free journeys is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gluten-free journeys.
Wij hebben ons uiterste best gedaan rechthebbenden te benaderen, waar dat onmogelijk was willen wij hun rechten niet schenden. Mocht iemand zich desalniettemin benadeeld voelen kan deze persoon contact opnemen met de sitebeheerder zodat het één en ander gecorrigeerd kan worden.

 

Geen garantie op juistheid

Gluten-free Journeys streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Gluten-free journeys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.glutenfreejourneys.com op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

bottom of page